nl en

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN YOUNTOS BV

Artikel 1: algemeen
De toepassing van deze voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor de instemming van YOUNTOS. Elke afwijking op deze voorwaarden moet onderdeel uitmaken van een door YOUNTOS ondertekende schriftelijke overeenkomst. Mochten één of meerdere clausules of een deel van de clausules van deze voorwaarden niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige clausules van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing met absolute uitsluiting van de voorwaarden van de klant.

Artikel 2: overeenkomst-bestelling - aanvaarding - prijzen
De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de order. Van totstandkoming van de overeenkomst is pas sprake op het moment dat de order door YOUNTOS binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan de afnemer is bevestigd dan wel indien binnen 14 dagen na ontvangst van de order met de uitvoering hiervan is begonnen. Indien de order mondeling is verstrekt, dan wel indien de order (nog) niet schriftelijk is bevestigd, wordt de overeenkomst niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat YOUNTOS op verzoek van de afnemer met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. YOUNTOS is gerechtigd om de bestelling slechts gedeeltelijk te accepteren dan wel slechts gedeeltelijk voor de aangeboden prijs te accepteren. YOUNTOS stelt de afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de gedeeltelijke aanvaarding van een bestelling. Nadat YOUNTOS de afnemer in kennis heeft gesteld van het feit dat een deel van de bestelling slechts tegen een hogere prijs wordt aanvaard, kan de afnemer besluiten het tegen een hogere prijs aangeboden gedeelte alsnog te weigeren. Dit besluit dient binnen 7 dagen na ontvangst van de kennisgeving door de afnemer schriftelijk aan YOUNTOS kenbaar te worden gemaakt. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

Alle offertes en aanbiedingen van YOUNTOS zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, vrijblijvend, met een geldigheidsduur van 14 dagen en ongeacht een eventuele aanvaarding, tenzij schriftelijk anders is vermeld of overeen gekomen. Geen enkele verbintenis aangegaan door vertegenwoordigers van YOUNTOS of door personen in naam van YOUNTOS optredend, is geldig zonder schriftelijke bevestiging van YOUNTOS. Het uitblijven van een dergelijke schriftelijke bevestiging geeft de klant niet het recht om enige schadevergoeding te eisen. Bestekken en prijsoffertes worden slechts gegeven voor de erin vermelde bestellingen, zijn in Euro of US Dollar uitgedrukt en gebaseerd op de op datum van bestelling geldende waarden van lonen, materialen en gebeurlijk toepasselijke wisselkoersen. Indien deze elementen wijzigingen ondergaan behoudt YOUNTOS zich het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De prijzen zijn steeds exclusief BTW. Elke wijziging van de bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn. Voor bepaalde producten geldt een minimumhoeveelheid voor bestellingen en dient rekening gehouden te worden met de bestaande verpakking van de producten. Behoudens andersluidende overeenkomst dienen de prijzen van YOUNTOS voor verkoop van goederen aan buitenlandse klanten beschouwd te worden als zijnde ex magazijn Terneuzen, Nederland. Voor binnenlandse leveringen worden de transport- en verzekeringskosten aangerekend en afzonderlijk vermeld op de factuur.  YOUNTOS behoudt zich het recht voor om voorschotten te vragen.

Artikel 3: levering - leveringstermijn
De goederen worden geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen van de klant conform de in artikel 2 vermelde incoterm. De vermelde leveringstermijn wordt slechts ten titel van inlichting gegeven, zonder enige verbintenis en zonder een wezenlijke voorwaarde van het contract uit te maken. Tenzij uitdrukkelijke, andersluidende overeenkomst, geeft het niet naleveren van de opgegeven termijnen de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, de goederen te weigeren of enige schadevergoeding te eisen.

Artikel 4: annulatie
Gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling door de klant dient steeds schriftelijk te gebeuren en zal als contractbreuk worden beschouwd. Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden nog bepaald is inzake ontbinding, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de prijs in geval van bestellingen van standaardgoederen en van 20% van de prijs in geval van speciale bestellingen geannuleerd binnen de 48 uren na bestelling c.q. van 30% van de prijs in geval van bestellingen geannuleerd na die termijn, onverminderd het recht van YOUNTOS om meerdere schade te bewijzen en hiervoor schadevergoeding te eisen. Voorschotten betaald voor bestellingen die worden geannuleerd voor de levering blijven in elk geval door YOUNTOS  verworven. YOUNTOS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van een ingrijpende wijziging aan de juridische of financiële toestand van zijn klant die YOUNTOS redelijkerwijze kunnen doen twijfelen aan de mogelijkheid van de klant om zijn financiële verplichtingen na te komen.

Artikel 5: risico’s en eigendomsvoorbehoud
Het risico gaat over op de klant bij de afgifte in de zin van artikel 3 van deze voorwaarden. De geleverde goederen blijven integraal eigendom van YOUNTOS tot wanneer volledige betaling (hoofdsom en verschuldigde rentes, kosten en belastingen inbegrepen) is geschied. Tot op dat ogenblik zal YOUNTOS er vrij en onverminderd over kunnen beschikken. De klant zal erover waken dat de identificatie van de goederen steeds mogelijk blijft. Deze voorbehoudsclausule is ook van toepassing in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden. Op straffe van verval wordt de rechtsvordering ingesteld voor de sluiting van het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen.

Artikel 6: overmacht
De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van YOUNTOS  uit en ontslaan YOUNTOS van elke aansprakelijkheid en/of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Hier wordt verstaan onder overmacht: oorlogen en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van YOUNTOS, waardoor de productie, de levering of het transport onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 7: betaling
Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van YOUNTOS, Jacobsschelp 26, 4533 DP Terneuzen, Nederland of door storting of overschrijving op rekening nr. NL87RABO0191848387 BIC/Swift Code RABONL2U. Behoudens andersluidende overeenkomst geschiedt elke betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaalde bedragen worden steeds gebruikt om de oudste schuld, verhoogd met de opgelopen intresten voor te late betaling en de eventuele kosten, af te korten. Niet-betaling op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag maakt alle vorderingen, zelfs diegene die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk eisbaar zonder verdere ingebrekestelling. Op de eisbare bedragen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een intrest voor te late betaling aangerekend naar rato van 12% per jaar. Bij niet-betaling op devastgestelde of overeengekomen vervaldag door onwil of nalatigheid van de schuldenaar zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 EUR, onverminderd het recht van YOUNTOS om haar eigen verplichtingen op te schorten dan wel, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Onkosten verbonden aan onbetaalde  cheques evenals andere inningskosten zijn in bovenvermelde forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant door YOUNTOS  afzonderlijk aangerekend.

Artikel 8: klachten
Het protest tegen facturen dient op straffe van verval per aangetekend schrijven of per e-mail te gebeuren binnen acht dagen na de factuurdatum. Onverminderd het voorgaande kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of werken, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd door een klant in Nederland gevestigd na de dag van afgifte bepaald in artikel 3 en door een buitenlandse klant later dan 3 werkdagen na de dag van afgifte bepaald in artikel 3 en moet elke andere klacht uitgaande van een klant om geldig te zijn bij aangetekende brief of e-mail geschieden binnen 72 uur volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van YOUNTOS zou kunnen betrokken zijn. Indien de klant verzuimt de levering te aanvaarden of de levering onmogelijk maakt begint de termijn voor klachten vanaf factuurdatum. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt elk (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Zelfs regelmatig geformuleerde klachten ontslaan de klant niet van zijn verplichting om tijdig te betalen.

Artikel 9: aansprakelijkheid
Indien YOUNTOS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. YOUNTOS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YOUNTOS is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De aansprakelijkheid van YOUNTOS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Indien YOUNTOS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de verzekeraar besluit om welke reden dan ook niet tot uitkering van schadevergoeding over te gaan, dan is de aansprakelijkheid van YOUNTOS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De hierboven genoemde beperking van de aansprakelijkheid van YOUNTOS, geldt zonder meer ten aanzien van de aansprakelijkheid van YOUNTOS jegens de afnemers van door YOUNTOS uit China geïmporteerde grond- en/of hulpstoffen dan wel andere producten.
YOUNTOS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YOUNTOS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan YOUNTOS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. YOUNTOS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
YOUNTOS draagt evenmin aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar aangestelden of voor schade veroorzaakt door het ongepast gebruik van de producten of door hun bewaring of opslag door de klant.

Artikel 10: intellectuele en/of industriële eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom (o.m. merken, auteursrechten) op de namen, documentatie, website,folders, tekeningen, verpakkingen die door YOUNTOS zijn ontwikkeld of doorYOUNTOS worden gebruikt zonder dat die door de klant zijn ter beschikking gesteld, blijven eigendom van YOUNTOS en de klant zal deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YOUNTOS  in geen geval geheel of gedeeltelijk kopiëren of aan derden ter hand stellen.

Artikel 11: Vrijwaring
De afnemer vrijwaart YOUNTOS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan YOUNTOS toerekenbaar is. Indien YOUNTOS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden YOUNTOS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is YOUNTOS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van YOUNTOS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 11: bevoegdheid – toepasselijk recht
Voor alle overeenkomsten met YOUNTOS is het Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen m.b.t. de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van overeenkomsten met YOUNTOS zal de rechtbank van de vestigingsplaats van YOUNTOS exclusief bevoegd zijn. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

Wenst u een afspraak met ons of meer informatie over onze producten?